Az innováció értékelésének módszerei. Összegzés: Az innovatív projektek hatékonyságának értékelése

Beruházási projektek értékelése valós lehetőségek felhasználásával

Bevezető gondolatok Az üzleti vállalkozás fennállása és működése során eszközberuházásokat hajt végre. E befektetések a meglevő eszközállomány fenntartását és a tevékenység bővítését egyaránt szolgálhatják. A működést megalapozó beruházás egyben a tulajdonosok gazdagságának növelését is szolgálja.

Ahhoz, hogy a tulajdonosokat megillető hozamok növekedjenek, a döntéshozók értékelik a beruházási lehetőségeket annak kiderítésére, hogy mely vállalatok biztosítanak kockázatukkal arányos megtérülést. Tekintsük A, B és C vállalatot azonos eszközállománnyal és beruházási lehetőségekkel, illetve a következő eltérésekkel. Ha a vállalat még elhasznált felszereléseit sem pótolja, akkor az újabb eszközök birtokbavételéig elkerülhetetlenül zsugorodni fog. Eszerint a lehetőségek egy részét elmulasztják, s a tulajdonosok gazdagságát nem maximalizálhatják.

A beruházási probléma Tőkeberuházások A beruházási projektek értékelése valós lehetőségek felhasználásával folyamatosan végeznek eszközberuházásokat, az így létrehozott eszközökből pénzáram és profit származik, amelyet vagy újabb eszközökbe újra befektetnek, vagy kifizetnek a tulajdonosoknak.

A szóban forgó eszközök alkotják a vállalati tőkét. A tőke azonos a vállalat összes eszközével, amely magában foglalja az összes tapintható és nem materiális vagyont. Ezek körébe egyrészt dologi eszközjavak földingatlan, épület, berendezés, felszerelésmásrészt tulajdonosi jogosítványok követelések, váltók, részvények, kötvények tartoznak. Amikor tőkeberuházásokat említünk, akkor a vállalat ilyen eszközökbe irányuló befektetéseire utalunk.

Ebben az értelemben a tőke váltókat, kötvényeket, részvényeket és rövid lejáratú finanszírozási forrásokat foglal magában. A tőkestruktúra e források kombinációját jelenti, az eszközök finanszírozásában. A vállalat tőkeberuházási döntése különféle területeket fog egybe, s mindegyiket projektnek nevezzük.

A tőkeprojekt eszközök halmaza, amelyek függnek egymástól, s együtt tekintendők. Feltételezünk egy új termék előállítását tervező vállalatot. Döntést kell hoznia arról, hogy elkezdje-e az új termék gyártását. A tőkeprojekt magában foglalja föld- és épületingatlan, valamint termelőberendezés vásárlását.

E projekt ugyancsak igényel a forgótőkébe irányuló beruházásokat, a készletek, a cash és a kintlevőségek növelését.

Beruházási projektek értékelése valós lehetőségek felhasználásával forgótőke olyan szükséges eszközök kollekciója, amelyek segítik a vállalat hosszú távú beruházásainak folyamatos működését. A vállalati beruházási döntések a vállalat tőkeberuházásait érintik. Amikor egy bizonyos döntésre utalunk, amelyeket a menedzsereknek kell meghozniuk, akkor a tőkeprojektre vonatkozó döntésre gondolunk.

Beruházási döntések és a tulajdonos gazdagságának maximalizálása Nézzük meg, hogy miként kell értékelnünk a beruházási döntést, hogy a vállalati tulajdonosok gazdagságát maximalizálhassuk. Tudjuk, hogy a vállalat mai értéke összes jövőbeli pénzáramai jelenértékével azonos. Azt is tudni akarjuk azonban, hogy e jövőbeli pénzáramok honnan származnak. Ezeknek két forrásuk van. Egyrészt azokból a meglevő eszközökből erednek, amelyek az összes múltbeli beruházási döntés eredményeként halmozódtak fel; másrészt a jövőbeli beruházási lehetőségekből várhatók.

A jövőbeli pénzáramokat olyan rátával kell diszkontálni, amely kifejezi ama pénzáramok bizonytalanságát, amelyeket a befektető adott összegben és időben vár.

A vállalat értékének becsléséhez szükség van e jövőbeli pénzáramok kockázatának mérésére is. A projekt üzleti kockázata tükröződik a diszkontrátában, amit olyan megkövetelt megtérülési rátaként tekinthetünk, amely kompenzálja a tőkejuttatók hitelezők és tulajdonosok által vállalt kockázatot.

A befektető szempontjából a diszkontráta a megkövetelt megtérülési ráta.

beruházási projektek értékelése valós lehetőségek felhasználásával aki bináris opciókból keres

A vállalat nézőpontjából a diszkontráta a tőke költsége, ami egységnyi új tőke megszerzésének ráfordítását jelenti. Feltételezzünk egy új projektbe befektető vállalatot! Ha a projekt éppen annyi pénzáramot generál, ami kompenzálja a tőkejuttatókat ama kockázatért, amit a projekttel vállalnak azaz a tőkeköltséget realizáljaakkor a vállalat értéke változatlan marad.

Ha a projekt a vállalt kockázatot kompenzáló pénzáramnál többet hoz, azaz a tőkeköltséget meghaladó hozamot realizál, akkor a vállalat értéke növekszik. Ha a projekt a szükségesnél kevesebb pénzáramot generál, akkor a tőkeköltségnél kisebb hozam realizálódik, s a vállalat értéke csökken. Honnan tudhatjuk, hogy a pénzáram több vagy kevesebb annál, amennyi szükséges lenne a kockázat kompenzálásához? Ha az összes pénzáramot a tőkeköltséggel diszkontáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a projekt miként befolyásolja a vállalat jelenlegi értékét.

Az innováció értékelésének módszerei. Összegzés: Az innovatív projektek hatékonyságának értékelése

Amennyiben a vállalat értékének a beruházás miatti várható változása pozitív, akkor a beruházási projektek értékelése valós lehetőségek felhasználásával meghaladja a tőkeköltséget; ha negatív, akkor a projektmegtérülés kisebb a tőkeköltségnél; amennyiben nincs változás, akkor a projektmegtérülés éppen azonos a tőkeköltséggel.

A tőkeköltségvetés a hosszú élettartamú eszközökbe irányuló beruházások azonosítása és szelekciója, ahol a hosszú élettartam azt jelenti, hogy ezen eszközökből a várható előnyök egy évnél hosszabb ideig származhatnak. E helyütt először a tőke-költségvetési folyamatot általában vizsgáljuk. Miután áttekintettük a beruházási döntéshozatal átfogó jellemzőit, ezt követően vizsgáljuk a projektek osztályozását. Ez a klasszifikáció azonosítani a döntésekben figyelembe vett pénzáramokat.

Ezután áttekintjük a jövőbeli pénzáramok becslési folyamatát, felhasználva ehhez a jövőbeli bevételek, költségek és amortizáció becslését.

Pénzáram-analízisünket két különböző beruházási projekt példáján keresztül illusztráljuk. Tőkeköltségvetés A vállalat folyamatosan kell hogy mérlegelje beruházási lehetőségeit. A hosszú élettartamú eszközöket érintő beruházási döntések részét képezik a folyó tőke-költségvetési eljárásnak. Azok az eljárások, amelyek beruházási projektek szükségességét indokolják, alsó vezetői szinteken születnek, ahol azokat mérlegelik és bemutatják.

Azok a beruházások, amelyek átjutnak ezen az első szűrőn, majd a többi gyors bináris opciós kereskedés lépcsőn is, egészen a vállalati felső vezetésig vagy az igazgatótanácsig, ahol eldöntik azt, hogy az egyes projektek mennyi tőkeforrást kapnak. A tipikus tőke-költségvetési folyamat stádiumait kereskedés bináris opciók mintáival alábbiakban mutatjuk be.

A vállalatnak, mielőtt a tőkeköltségvetés formálásába kezd, tisztáznia kell a vállalati stratégiát.

Ez a jövőbeli beruházás céljainak széles körű összefoglalása. Miként realizálhatja a vállalat saját üzleti stratégiáját? Hosszú élettartamú eszközökbe irányuló beruházásokkal, amelyek növelik a tulajdonosok gazdagságát. A tőkeköltségvetés ilyen projektek kiválasztására alkalmas művelet. A beruházási változatok megjelenítése és szelekciója Először a vállalati stratégiával konzisztens projekteket azonosítják.

A beruházási elgondolások csak úgy nem kerülnek a vállalati vezetés elé.

A vállalatnak szüksége van olyan mechanizmusokra, amelyek ösztönöznek projektek generálására. A beruházási lehetőségek azonosítása nem szükségképpen a finanszírozási menedzser feladata. Ez a feladat beruházási projektek értékelése valós lehetőségek felhasználásával érinti a vállalati gazdálkodás termelési, marketing- valamint kutatás-fejlesztési részlegét.

Tőke-költségvetési javaslat Tőke-költségvetési javaslatot azokra a projektekre készítenek, amelyek túljutnak a bemutatási és szelekciós folyamaton. A költségvetés magában foglalja a javasolt projekteket és az egyes változatokhoz szükséges pénzforrások összegét.

A beruházási javaslat kezdetben a várható bevételek és kiadások becslését jelenti, később — a projektanalízis finomodásával — a beszerzési, a gyártási, a számviteli és a finanszírozási területről származó adatokat egybegyűjtik és összesítik.

A költségvetés igazolása és engedélyezése A tőkeköltségvetésben szereplő projekteket jóváhagyják, megengedve további tények gyűjtését és elemzését; ezen túlmenően sor kerül a projekt költségeinek jóváhagyására is. Némely vállalatnál a projekt jóváhagyása és engedélyezése egy időben történik.

beruházási projektek értékelése valós lehetőségek felhasználásával Fibonacci rajongók és trendvonalak

Más esetekben a projektet először engedélyezik, mivel további tájékozódásra van szükség a formális jóváhagyáshoz.

Formális engedélyezési-jóváhagyási eljárásra általában nagy költségigényű projektek esetében kerül sor; kisebb ráfordítást igénylő projektek a menedzsment hatáskörében intéződnek. A projekt végrehajtása A projekt jóváhagyása után megkezdődhet annak végrehajtása. A menedzserek időről időre számon tartják a projekt ráfordításait — s ha vannak, akkor bevételeit is. Ezt nevezik a projekt implementációjának, ami egyben kommunikációs kapcsolatot jelent a döntéshozók és a vállalat operatív irányítása között.

Például e művelet keretében azonosítják a költségtúllépést; ugyancsak magában foglalja a további marketingmunkát, ami szükséges a célpiacok jobb felméréséhez.

  1. A befektetés kifejezés általánosabb, pénzeszközök lekötését jelenti késõbbi hozam reményében.
  2. A beruházások gazdasági elõkészítése, megítélése
  3. Az innováció értékelésének módszerei. Összegzés: Az innovatív projektek hatékonyságának értékelése
  4. Indikátor opcionális szintek
  5. A vállalati pénzügyek alapjai | Digitális Tankönyvtár
  6. Piaci igények, mint mások marketing jellemzői változékonyak.
  7. Hívás opció
  8. A projekt hitelképességének, megtérülésének és jövedelmezőségének kiszámítása.

Utólagos ellenőrzés Bizonyos idő elteltével, a projekt jóváhagyását követően — két, három év után — a projektet felülvizsgálják annak eldöntésére, hogy folytatása célszerűnek ítélhető-e. Ezt az értékelő felülvizsgálatot utólagos ellenőrzésnek audit is nevezik. Átfogó utólagos felülvizsgálatot nem végeznek minden projekten, mivel az túlságosan időrabló lenne. Ez az utólagos értékelő felülvizsgálat alkalmas arra, hogy a vezetés egybevesse a pénzáram-realizációt a több évvel korábban elvégzett pénzáram-előrejelzéssel.

A beruházási projektek osztályozása …Gazdasági élettartamuk alapján Adott beruházástól előnyök meghatározott időn keresztül várhatók, ezt gazdasági élettartamnak nevezzük. Az eszköz gazdasági vagy használati élettartamát a fizikai kopás, az avulás s a termék piaci versenyének erőssége határozza meg.

A gazdasági élettartam az eszköz időtartamára vonatkozó becslés, amíg a vállalat az eszközökből előnyökre számíthat. A gazdaságos használati idő elteltével az eszköz által generált bevételek gyorsan csökkennek, költségei viszont növekednek.

A beruházási projektek értékelése valós lehetőségek felhasználásával rendszerint előzetesen ráfordításokat igényelnek, az előnyöket pedig a jövőben pénzáram formájában biztosítják.

Abban az esetben, ha ezek az előnyök csak a folyó időszakra korlátozódnak — a befektetés eszközlésének időszakára —, akkor ezt a beruházást rövid lejáratú befektetésnek nevezzük.

beruházási projektek értékelése valós lehetőségek felhasználásával hogyan lehet pénzt keresni útközben

Ha viszont az előnyök a folyó időszakon túl is jelentkeznek, akkor a beruházást hosszú lejáratú befektetésnek, a ráfordításokat pedig tőkekiadásnak nevezzük.

Bármely beruházási projekt egy vagy több eszközt foglalhat magában. Például egy új termék gyártása egyaránt igényelhet termelőberendezésbe, épületingatlanba és szállítóeszközbe irányuló beruházást, amelyek közül mindegyik eszközök sorozatából áll, együttesen projektet alkotva, amit értékelni szükséges. A rövid lejáratú beruházási döntések elsődlegesen rövid távú eszközökbe — cash, piacképes értékpapír, kintlevőség, készlet — irányuló befektetést jelent. A rövid lejáratú eszközbe történő beruházásnak ugyanaz a célja, mint a hosszúlejáratúeszköz-befektetéseké: a tulajdonosi gazdagság maximalizálása.

Mindazonáltal a kétféle beruházást — két praktikus okból — külön tárgyaljuk. A hosszú lejáratú eszközökre vonatkozó döntések a jövőbeli pénzáramok előrejelzésén alapulnak, s így igénylik a pénz időértékének figyelembevételét.

A hosszú lejáratú eszközöket nem számítják be a vállalati működés napi szükségletei közé. A rövid lejáratú beruházásokat vagy folyó eszközöket érintő döntések a vállalat napi működésével állnak kapcsolatban. A vállalat a folyó eszközök meghatározott szintjét kedvezőtlen üzletmenet idején is igényli, amikor a működésből származó pénzáramok kisebbek a vártnál.

Ha az A vállalat kockázatosabb, mint a B, akkor mennyit ér számunkra a két projekt beruházási projektek értékelése valós lehetőségek felhasználásával Amennyiben kerüljük a kockázatot, akkor az A befektetést kevésbé értékesnek tekintjük, mint a B projektet, mivel a dollár 10 év elteltével történő elérésének esélye az A esetében kisebb.

Emiatt a projektek értékelésekor szükség van a jövőbeli pénzáramok kockázatának figyelembevételére. A projektek kockázat-megtérülés kapcsolata a beruházási projektek jellege alapján osztályozható. Pótlási projektek: meglevő berendezések kereskedés trend videó alapján felszerelések cseréjét szolgáló beruházások. Expanziós projektek: a meglevő termelési vonalak és piaci kapcsolatok növelését-szélesítését megalapozó beruházások.

Új termékek és piacok: olyan projektek, amelyek új termék bevezetésére irányulnak, vagy új piacra belépést tesznek lehetővé. Elrendelt projektek: törvények vagy hatósági rendelkezések nyomán megvalósuló projektek.

A pótlási projektek a vállalati működés elért szintjének fenntartását szolgáló beruházásokat foglalják magukban.

Az olyan költségcsökkentő projektek is pótlási jellegűnek tekinthetők, amelyek a régi technológiát újjal váltják fel, vagy javítják a felszerelések vagy a személyzet működési hatékonyságát.

A pótlási projekt értékelésekor össze kell hasonlítanunk a vállalat pótlási projekt nélküli állapotát a pótlási eszközökkel együtt tekintett helyzetével. Amit eme összehasonlítással keresünk, az az alternatívaköltség: mekkora pénzáramtól esik el a vállalat, ha megtartja régi eszközeit? A pótlási projektekből származó pénzáramoknak viszonylag csekély kockázatuk van. A vállalat működő berendezéseket és épületeket cserél ki, amelyek korábban is generáltak pénzáramot.

A vállalatnak egyébként is megvan a képessége hasonló, új felszerelések működtetésére. Az expanziós projektek célja a vállalat meglévő termékeinek és piacainak bővítése. Az expanziós projektek kockázata viszonylag alacsony.